ÚDAJE POLOHY A ČASU AKO DÔKAZ
 • Forenzné určenie polohy a času pochádzajúce z rôznych technológií, analýza a príprava takejto informácie ako dôkazu – štátne a súkromné organizácie a firmy a medzinárodní vyšetrovatelia
 • Školenie bezpečnostných síl o význame a užitočnosti forenzného dôkazu pochádzajúceho z GPS/GNSS, cím môže takýto dôkaz obžalobu podporit a ako potenciálny dôkaz chránit
 • Výcvik bezpečnostných síl a medzinárodných vyšetrovateľov v určovaní polohy pomocou GPS/GNSS technológií pre forenzné účely
 • Zabezpečenie služieb súdneho znalca a príprava svedka vo všetkých záležitostiach ohľadne technológií na určovanie polohy a času v oblasti všetkých leteckých, pozemných a námorných disciplín
 • Určenie a analýza informácie o polohe a čase - nehody, úmrtia, zranenia - ako aj prezentácia týchto údajov v prostredí Geografických Informačných Systémov (GIS) a ich príprava pre použitie ako dôkazu
 • Konzultácia kvality a presnosti polohy v súvislosti s pozemnými a námornými mapami, hranicami a územiami týkajúcimi sa medzinárodného práva, zabezpečovania práva a ochrany zdrojov
 • Určenie a analýza informácie o polohe a čase bezprostredne predchádzajúcej nehode vozidiel a priestupku prekročenia rýchlosti
 • Testovanie integrity povinných automatických sledovacích/ohlasovacích systémov
 • Ponuka normalizácie máp (pozemných, námorných, leteckých) použitých pri vyšetrovaní
ODBORNÁ APLIKÁCIA GPS/GNSS SYSTÉMOV
 • Školenie bezpečnostných síl o význame GPS/GNSS pre forenzného vyšetrovanie a jeho použiteľnosti pri podpore obžaloby a ako tento typ dôkazu chránit
 • Výcvik bezpečnostných síl a medzinárodných vyšetrovateľov v získavaní forenzných dôkazov pomocou GPS/GNSS technológií
 • Výcvik užívateľov GPS/GNSS v špecializovaných aplikáciách
 • Nezávislé overenie polohy v prídadoch sporu o hranice a vlastníctvo
 • Špecializované GPS/GNSS inštalácie vyžadujúce vysokú presnosť, kontrolné práce a iné merania v teréne
 • Špecializované získavanie GPS/GNSS/GIS údajov a ich analýza
SPRACOVANIE ÚDAJOV POLOHY A ČASU/ KONTROLA KVALITY
 • Spracovanie viacfrekvenčných GPS/GNSS údajov použitím globálnych referenčných staníc podľa požiadavky v prostredí zodpovedajúceho softvéru
 • Nezávislé testovanie a certifikácia presnosti GPS/GNSS prístrojov
 • Identifikácia chýb v určení polohy, nesúladu súradníc a tvorba vyrovnania lokálnej polohovej siete pre GPS/GNSS a iné technológie
 • Konzultácia kvality a presnosti polohových údajov v súvislosti s  pozemnými mapami,  námornými mapami, hrancami a územiami zakotvenými v medzinárodnom práve, ako aj zabezpečovaním práva a ochranou zdrojov
 • Testovanie integrity povinných automatických sledovacích/ohlasovacích systémov
 • Mapovanie pokrytia verejných elektronických komunikačných služieb

 

KONZULTÁCIA / VÝSKUM A VÝVOJ • Špecializovaná konzultácia, výskum a vývoj v rámci všetkých horeuvedených oblastí podľa požiadavky
 • Vyšetrenie a prieskum rušenia GPS/GNSS signálu (Jamming) – úrady, vozovky, námorné trasy, prístavy/letiská, komercné/komunikacné/priemyselné a iné lokality podľa potreby